Algemene & Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Onder “Koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die

een of meerdere product(en) aankoopt van Ima Meubelen Bvba . evenzo iedere

bezoeker van de webshop www.imameubelen.be

 

2. Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen

aangeboden op en gerealiseerd door Ima Meubelen Bvba. , ook deze via

info@imameubelen.be van IMA MEUBELEN BVBA

 

3. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper kennis te hebben

genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de

verkoopsvoorwaarden.

 

4. Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze

voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen

van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.

 

5. Er komt slechts een verkoopovereenkomst tussen Ima Meubelen Bvba en de

koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt

aanvaard door Ima Meubelen Bvba. Het aanvaarden van de

verkoopovereenkomst gebeurt door Ima Meubel door ondertekening van de

verkoopovereenkomst (bij verkopen via mail of in de winkel) of door het sturen

van een orderbevestiging aan de koper.

 

6. De ontvangst van de verkoopovereenkomst of het bevestigingsschrijven door

de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.

 

7. Ima Meubelen Bvba behoudt zich het recht voor de bestelling niet te

aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan

de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling

van de eventueel betaalde sommen. In het bijzonder wanneer in het verleden

problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens

gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden

problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog

openstaande facturen.

 

8. De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen

inbegrepen, uitgezonderd de deelname in de verzendingskosten.

 

9. Ima Meubelen Bvba behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk

moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van

de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.

 

10. Ima Meubelen Bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten

die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest

aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.

 

11. De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld op de

verkoopovereenkomst of in het bevestigingsschrijven.

 

12. Ima Meubelen bvba  behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na

het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van

prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of

(typ)fouten.

 

13. Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de

overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid

van Ima Meubelen tot het betalen van eventuele schadevergoeding.

 

14. Zolang de goederen niet zijn betaald blijven ze eigendom van Ima Meubelen

Bvba waarbij het risico evenwel overgaat op de koper bij levering of ophaling.

 

15. Een voorschot van minstens 10% op de verkoopsom wordt gevraagd voor

iedere bestelling.

 

16. Ima Meubelen verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van

de gebruiker van de website te garanderen, doch kan in geen geval

aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de

website www.imameubelen.be en in het bijzonder voor schade aangericht door

derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.

 

17. Bij gebrek van betaling bij of voor de levering zullen de gefactureerde

totalen verhoogd worden met 10% intrest per jaar op het nog te betalen

factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling.

 

18. De producten worden opgestuurd naar of geleverd en geplaatst op het

verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander

adres).

 

19. Uiteraard stelt Ima Meubelen alles in het werk binnen een zo kort

mogelijke termijn de producten te leveren. Doch de aangegeven levertijden

zijn slechts indicatief.

20. De Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting

en bescherming van de consument, laat de consument toe om bij bestelling via

het internet binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper

te berichten dat hij van de verkoop afziet.

21.De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn op kost van de koper in de

oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle

toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon

teruggestuurd worden naar:

ima Meubelen bvba

Oudebaan 49

3630 Maasmechelen

 

22. Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde

goederen worden niet teruggenomen.

 

23. Ten laatste 30 dagen na aanvaarding van de terugzending zal de verkoper de

eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten

van levering.

24. Ex artikel 80 §4 Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en

de voorlichting en bescherming van de consument, is het verzakingsrecht niet

van toepassing op: de levering van producten die volgens de specificaties van de

consument zijn vervaardigd of besteld of die een duidelijk persoonlijk karakter

hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen

bederven of verouderen,

 

25. Klachten betreffende de geleverde diensten en elk protest dienen te

gebeuren binnen de acht dagen na levering.

 

26. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd en

is het Belgisch recht toepasselijk.